Miljö och Kvalitetspolicy

Energilotsens verksamhet skall vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en långvarig lönsamhet och ett starkt varumärke.

En av våra viktigaste insatser är att ta fram och kommunicera kvalitetsäkrade förnyelsebara energiprodukter på ett miljömässigt och etiskt bra sätt för att bidra till minskad förbrukning av ändliga resurser samt utsläpp av fossila bränslen.

Vi ska möta och om möjligt överträffa kundernas krav och förväntningar när vi i vårt dagliga arbete utifrån fastställda och förväntade lagar och kundkrav samt våra egna resurser och förutsättningar arbeta för att:

• Ständigt förbättra våra produkter och tjänster genom att arbeta med produkt- och verksamhetsutveckling med såväl internt som externt hållbart ansvarstagande

• Säkerställa att vi har rätt kompetens, engagemang och servicegrad för att producera och leverera våra produkter och tjänster där möjligheter och riskhantering beaktas utifrån ett hållbarhetsperspektiv

• Prioritera leveranssäkerhet från kvalitets- och hållbarhetskontrollerade leverantörer av energi- miljöprodukter som är nödvändiga för ett väl fungerande samhälle

• Satsa på förtroende och långsiktighet genom ett nära samspel i intressentdialoger gällande hållbarhets-, kvalitets- och miljöfrågor

• Ständigt arbeta med vår miljöprestanda genom minskad egen miljöbelastning såsom val av transporter för gods.Ängelholm 2018


Stefan Persson VD
Energilotsen AB

”Det hållbara företaget”

Hållbarhetsfrågor är helt centrala i vårt arbete med att marknadsföra förnyelsebara bränslen till värmeverk och industri på den skandinaviska marknaden.

Kombinationen mellan personligt engagemang, affärsmässighet, erfarenhet och kunskap om förnyelsebara bränslen och dess förutsättningar nu och i framtiden ger oss en stark position för att göra goda affärer på hållbara produkter.

Detta interna dokument är basen inom området miljö och affärer och skall inarbetas i system, intern och extern kommunikation samt i det strategiska ledningsarbetet.


Företaget

Det som kan göra företaget framgångsrikt inom hållbarhetsområdet är:

Vår inställning är att agera för hållbar utveckling drivna av medvetet affärsmässigt tankesätt, där våra kunders krav och förväntningar och vårt eget varumärke för profilering och positionering är centrala för våra affärsidéer och företagsutveckling.

Medarbetarnas inneboende stolthet samt drivkraften att ligga i framkant i hållbarhetsfrågorna och profileringen av dessa är viktiga värden för framgång i företaget. Detta innebär inte att vi ska ta stora affärsmässiga risker, utan att vår medvetenhet och kompetens ska säkra vår position, samt att vi alltid står redo för marknadens växande krav inom hållbarhetsområdet.

Energilotsen tar ansvar för den påverkan som företaget har på miljön. Detta stadfästs i ISO14001 certifieringen. Vår inverkan på miljöbelastning genom flödesberäkningar och mål för transporter och emissioner men framför allt vår produkt är realistiska krav som stärker företagets trovärdighet i CSR frågor internt och externt.

Aktiviteter som bidrar till utvecklingen innefattar bland annat systematisk omvärldsbevakning och marknadskännedom, god kunskap om aktuell debatt, opinion och lagkrav samt medvetna och noggranna val av teknik och material. Detta gör att Energilotsen kan ligga rätt i tiden gentemot kunder samt att företaget kan ställa adekvata och skarpa krav till underleverantörer och partners.


Produkten

Vi tillhandahåller en produkt som har många bra värden ut ett hållbarhetsperspektiv.

De förnyelsebara biologiska bränslena utvinns ur restprodukter som annars riskerat bli till ett avfallsproblem i andra länder. Våra hållbarhetskrav kontrolleras genom rutiner i miljö/kvalitetsledningssystemen med välutvecklade rutiner för miljö, kvalitet och hållbarhet.

För våra kunder ger våra förnyelsebara alternativ ett koldioxidneutralt fossilfritt bränsle som aktivt bidrar till att minska växthuseffekten och kostnader i form av utsläppsrätter och miljöskatter.


Marknadskommunikation

Energilotsen har ambitioner att kommunicera sitt miljöarbete såväl externt som internt. Externt för att uppnå en maximal affärs- och miljönytta bland annat av miljödriven produktutveckling som gagnar kunden och dess miljöarbete. Internt för att medvetandegöra våra satsningar på inom hållbar affärsutveckling, bibehålla stoltheten, sammanhållningen och därmed drivkraften bland medarbetarna.

Energilotsens seriösa och medvetna satsning på hållbar affärsutveckling som genomsyrar hela företaget och säkerställer trovärdigheten även för våra leverantörer och entreprenörer, skapar förutsättningar för nya kontakter och partners som ytterligare kan stärka företagets varumärke.
blocks_image